STATUT

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej Stowarzyszenie KLANZA w Białymstoku.
 3. Stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji i dorobku Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA założonego 5 maja 1991 w Lublinie.
 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
 5. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 6. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Białystok.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 4

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 

§ 5

 1. Celami Stowarzyszenia są:

  1. podnoszenie wiedzy, umiejętności i kultury pedagogicznej w społeczeństwie;
  2. wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych, kulturalnych i społecznych;
  3. działanie na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania, w tym doskonalenie zawodowe nauczycieli;
  4. wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  5. propagowanie metody KLANZY i innych metod aktywizujących w pracy z grupą;
  6. stworzenie systemu kształcenia liderów grup;
  7. integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania kultury pedagogicznej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  8. tworzenie warunków do rozwoju różnych grup: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb, przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące;
  9. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  10. działanie na rzecz dobra rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  11. wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  12. działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  14. promocja i organizacja wolontariatu;
  15. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  16. wspieranie prawnych inicjatyw związanych z ochroną praw dziecka, przeciwdziałaniem przemocy oraz pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom;
  17. propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie polskim i na forum międzynarodowym;
  18. inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych;
  19. edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji, profilaktyki konfliktów
   i przeciwdziałania przemocy i agresji;
  20. upowszechnienie wiedzy o rozwiązaniach technologii informacyjno-komunikacyjnych
   w administracji publicznej i edukacji, szczególnie w zakresie dydaktyki cyfrowej;
  21. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami i władzami publicznymi
   w zakresie określonym w pkt. 1–20.

§ 6

 1. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

  1. tworzenie programów edukacyjnych i kulturalnych, organizowanie działań animacyjnych przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy i metody aktywizujące;
  2. organizowanie seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń, kursów, studiów podyplomowych oraz innych form doskonalenia dla różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli;
  3. organizowanie kursów, grup samokształceniowych dla różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli;
  4. organizację i prowadzenie we współpracy z uczelnią wyższą i samodzielnymi pracownikami nauki studiów podyplomowych;
  5. organizowanie różnych form wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, dorosłych
   i osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb, przy zastosowaniu metody KLANZY zawierającej m.in. elementy pedagogiki zabawy
   i metody aktywizujące;
  6. organizowanie form opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  7. tworzenie i realizację programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych i terapeutycznych;
  8. działalność wydawniczą i popularyzatorską;
  9. produkcję i sprzedaż środków służących realizacji celów określonych w § 5;
  10. gromadzenie, segregowanie oraz ocenę informacji i literatury przedmiotu;
  11. działanie na rzecz zdrowia, dobra rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  12. zakładanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, żłobków, placówek oświatowo – wychowawczych oraz placówek doskonalenia nauczycieli, placówek kultury, placówek kształcenia ustawicznego i innych instytucjonalnych placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia;
  13. obejmowanie patronatem placówek propagujących i realizujących cele statutowe Stowarzyszenia;
  14. stosowanie metod pracy interwencyjnej, diagnostycznej i terapeutycznej w udzielaniu pomocy dzieciom i ich rodzinom;
  15. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z przestrzeganiem
   i propagowaniem praw człowieka.

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 8

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka;
  b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
  c) wykreślenia przez Zarząd, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z przyczyn niezależnych;
  d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski lub innego państwa, który:
  a) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia;
  b) deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;
  c) ukończył cztery formy kształcenia w Stowarzyszeniu lub uzyskał rekomendację dwóch członków zwyczajnych upoważnionych przez Zarząd.
 2. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 2. korzystać z pomocy Stowarzyszenia;
 3. brać udział w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym;
 4. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego należą:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;
 3. regularne płacenie składek.

§ 12

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na piśmie pomoc intelektualną, finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 2. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członek wspierający ma prawo:

 1. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
 2. brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 14

Obowiązkami członka wspierającego są:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. wspieranie działań Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebrania na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony
  z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

 1. Osoba, która pełniła funkcję Prezesa w Zarządach władz Stowarzyszenia i posiada szczególne zasługi, może zostać wyróżniona tytułem „Prezes Honorowy”.
 2. Tytuł „Prezes Honorowy” jest przyznawany uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu
 3. Prezes Honorowy może brać udział w pracach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebrania Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,

§ 18

 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zebranie.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Władze wybierane są na kadencję trwającą 3 lata.
 4. W przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa we władzach określonych w pkt 1 w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób powołanych do władz w tym trybie nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 19

Jeśli postanowienia szczególne nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a ponadto:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności statutowej;
 2. powoływanie komisji problemowych;
 3. zatwierdzanie rocznych planów merytorycznych i finansowych Zarządu;
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu;
 5. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu – na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. wybór władz Stowarzyszenia – Prezesa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej;
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 8. nadawanie godności Członka Honorowego i godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania;
 11. powołanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami zarządu oraz w sporach z nimi;
 12. uchwalanie regulaminów.

§ 22

Walne Zebranie zbiera się przynajmniej raz w roku na Zebraniu Zwyczajnym, które zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebranie.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Walnego Zebranie zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Jeśli w pierwszym terminie Walnego Zebranie nie ma co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje drugi termin Zebranie w którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 25

 1. Zarząd składa się z Prezesa i Członków Zarządu. Może liczyć od 3 do 5 osób w ilości każdorazowo ustalanej uchwałą Walnego Zebranie.
 2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Wiceprezesa i Sekretarza.

§ 26

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebranie.
 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebranie;
 3. sporządzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej;
 4. sporządzanie planów działalności Stowarzyszenia;
 5. przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych,

§ 28

 1. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie w sprawach majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach niż ujętych w pkt 1§ 28 uprawniony jest każdy członek Zarządu osobiście.

§ 29

Zarząd działa na podstawie regulaminu wewnętrznego uchwalanego przez Walne Zebranie.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
 3. Nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej:
  a) osoby będące członkami organu zarządzającego,
  b) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. wybór biegłego rewidenta księgowego w celu przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
 4. składanie Walnemu Zebranie sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 5. możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 32

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu wewnętrznego uchwalanego przez Walne Zebranie.

§ 33

Stowarzyszenie może tworzyć Koła zrzeszające co najmniej trzech członków. Koło skupia członków Stowarzyszenia na danym terenie oraz realizuje statutowe cele Stowarzyszenia.

§ 34

Koła powołuje i rozwiązuje uchwałą Zarząd.

§ 35

Koło działa na podstawie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Członkowie koła wnioskują o zatwierdzenie wybranego spośród siebie pełnomocnika, którego powołuje i odwołuje uchwałą Zarząd na kadencję trwającą 3 lata.
 2. Pełnomocnik jest uprawniony do koordynacji wszelkich działań koła i reprezentacji koła w środowisku lokalnym.

§ 37

Kontrolę wewnętrzną koła prowadzi Komisja Rewizyjna.

§ 38

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
  Na środki finansowe składają się:
  a) wpływy ze składek członkowskich,
  b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
  c) wpływy z lokat bankowych i inne instrumenty finansowe,
  d)dochody z działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem działania Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 

32.40.Z

Produkcja gier i zabawek

47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

58.11.Z

Wydawanie książek

58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

85.10.Z

Wychowanie przedszkolne

85.20.Z

Szkoły podstawowe

85.31.B

Liceum ogólnokształcące

85.51 Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana

88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 39

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek na rzecz członków i pracowników Stowarzyszenia, a także „osób im bliskich”
  (tj. osób, z którymi pozostają one w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli);
 2. udzielania zabezpieczania majątkiem organizacji zobowiązań członków i pracowników Stowarzyszenia, a także „osób im bliskich”;
 3. przekazywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz „osób im bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 40

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 41

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną lub likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia, zgodnie z prawomocną uchwałą Walnego Zebranie członków, należy przeznaczyć na cel określony w statucie.

W przypadku braku uchwały o majątku Stowarzyszenia może zadecydować Sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia. Koszty związane z likwidacją Stowarzyszenia są pokrywane z jego majątku.

Przewiń na górę
Skip to content