RODO/ Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Oddział Białostocki Stowarzyszenia KLANZA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  bialystok.klanza.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.01.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • brak opisów zdjęć
  • brak napisów w filmach

Przyczyną powyższych braków jest fakt, że strona jest aktualnie w przebudowie.

Przygotowanie deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 01.09.2021        

Data ostatniej aktualizacji: 04.01.2022

Deklarację sporządzono na podstawie aktualnych wytycznych oraz oceny własnej Stowarzyszenia.  

Wnioski i zażalenia przyjmujemy mailowo pod adresem: bialystok@klanza.org.pl

Oraz telefonicznie pod numerem: 85 651 04 47.

Zgłoszenie w formie elektronicznej powinno zawierać: dane osoby przesyłającej zgłoszenie, uwagi dotyczące niedostępności danej strony wraz z zapotrzebowaniem, wskazanie pożądanego rozwiązania problemu, a także dane kontaktowe.

Rozpatrzenie zgłoszenia odbywa się najpóźniej do 7 dni roboczych. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo zgłoszenia prośby o udostępnienie informacji w formie alternatywnej. 

Dostępność architektoniczna

Oddział Białostocki Stowarzyszenia KLANZA prowadzi działalność w następujących placówkach:

  • Pracownia Działań Kulturalnych oraz Centrum Szkoleniowe KLANZA w Siedzibie Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia KLANZA, ul. Witosa 15 B lok. 12 15-660 Białystok
  • Centrum Pomocy Dzieciom ul. Kleberga  8 15-691 Białystok
  • Świetlica KLANZOWISKO ul. Witosa 15 B 15-660 Białystok

Do siedziby Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia KLANZA/ Pracowni Działań Kulturalnych/ Centrum Szkoleniowego KLANZA prowadzą dwa wejścia umieszczone z boku budynku, prostopadle do ulicy Witosa. Kilka metrów przed wejściem znajdują się schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Na znajdującym się pod budynkiem parkingu jest wyznaczone miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Do siedziby Oddziału można wejść klatką schodową lub wjechać windą na II piętro. W przypadku zamkniętych drzwi windy należy zadzwonić do pracowników Oddziału, korzystając z dostępnych przy drzwiach domofonów. W siedzibie Oddziału  znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Siedziba Oddziału Białostockiego składa się z Sali Klubowej, Sali  Widowiskowej, Sali Zabaw, Sali Twórczej oraz przestrzeni biurowej. Wejście do Sali Widowiskowej znajduje się po lewej stronie od klatki schodowej oraz windy. Wejścia do pozostałych pomieszczeń znajdują się wprost i na prawo od klatki schodowej oraz na prawo, wprost i na prawo od windy. Wózkiem inwalidzkim można wjechać do Sali Widowiskowej- miejsca odbywania się wydarzeń kulturalnych oraz Sali Zabaw i Sali Twórczej. Z uwagi na wąski korytarz posiadamy ograniczony wstęp do pomieszczeń biurowych osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. W pomieszczeniach nie ma wyznaczonych specjalnych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają pracownicy Oddziału. Rozkład pomieszczeń nie jest rozpisany ani wywieszony do wglądu osób przybywających do placówki. W Oddziale nie ma komunikatów głosowych, oznaczeń  kontrastowych i w brajlu. Przy budynku znajduje się postój taksówek oraz dwa przystanki autobusowe. Z Centrum do Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia KLANZA można dotrzeć autobusami komunikacji miejskiej (zgodnie z aktualnym przebiegiem tras i rozkładem jazdy). Do siedziby można przyjść z psem przewodnikiem, w przypadku przybycia na wydarzenia kulturalne oraz skierowane do dzieci- należy ten fakt zgłosić pracownikom Oddziału przed przybyciem.

Do siedziby specjalistycznej placówki Wsparcia Dziennego Klanzowisko prowadzi jedno wejście odpowiednio widoczne i oświetlone,  usytuowane z boku budynku, prostopadle do ul. Witosa. Do placówki jest możliwość wejścia z psem asystującym, o którym świadczy stosowne oznaczenie zamieszczone w na drzwiach wejściowych. Siedziba SPWD Klanzowisko znajduje się na parterze. Przed drzwiami wejściowymi do placówki znajdują się schody i podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się duży parking, na którym wyznaczone jest miejsce dla aut osób niepełnosprawnych. Siedziba Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego składa się z korytarza na którym podopieczni mogą zostawić swoje wierzchnie okrycie, sala do prowadzenia zajęć i toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do sali gdzie odbywają się zajęcia znajduje się na przeciwko wejścia do budynku. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają pracownicy Placówki. W Oddziale nie ma komunikatów głosowych, oznaczeń w brajlu. Przy budynku znajduje się postój taksówek oraz dwa przystanki autobusowe. Z Centrum do siedziby placówki można dotrzeć autobusami komunikacji miejskiej (zgodnie z aktualnym przebiegiem tras i rozkładem jazdy).

Siedziba Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku mieści się w dwupiętrowym budynku przy ul. gen. Franciszka Kleeberga 8. Do siedziby CPD prowadzą dwa wejścia umieszczone od frontu budynku prostopadle do ulicy gen. Kleeberga. Do obu wejść prowadzą podjazdy dla wózków inwalidzkich. Przy wejściach do budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe, z tyłu budynku w podwórku ogólnodostępny parking oraz ogólnodostępny parking wzdłuż całej długości ul. gen. George’a Smitha Pattona.

Pomieszczenia CPD znajdują się na parterze i I piętrze budynku. Budynek posiada klatkę schodową, nie posiada windy. Klienci CPD wchodzą pierwszym wejściem znajdującym się po lewej stronie, stojąc przodem do budynku. Wejście to prowadzi do rejestracji CPD. Klienci proszeni są o niewchodzenie tym wejściem z uwagi na system zabezpieczeń – drzwi otwierane są za pomocą kart magnetycznych, które posiadają wyłącznie pracownicy i personel CPD.

W przypadku zamkniętych drzwi należy zadzwonić pod numery telefonów rejestracji CPD, które są umieszczone na drzwiach budynku, stronie internetowej oraz Facebooku CPD.

Siedziba CPD składa się z rejestracji i poczekalni, pomieszczeń biurowych, strefy terapeutycznej (pokoi terapeutycznych), które znajdują się na parterze. Ponadto na parterze mieści się pomieszczenie socjalne oraz sala przeznaczona do zajęć grupowych. Na I piętrze budynku znajdują się pokoje terapeutyczne, sale przeznaczone do zajęć grupowych, sala szkoleniowa oraz przestrzeń biurowa. Klienci CPD oczekują w poczekalni na swojego terapeutę i w godzinie umówionej wizyty przechodzą wraz z nim do wyznaczonego pomieszczenia. Samodzielnie klienci CPD nie przemieszczają się między piętrami ze względu na system zabezpieczeń (drzwi na karty magnetyczne). Wózkiem inwalidzkim można wjechać do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku.

W pomieszczeniach nie ma wyznaczonych specjalnych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają pracownicy CPD pracujący na stanowisku rejestratorki. Rozkład pomieszczeń nie jest rozpisany ani wywieszony do wglądu osób przybywających do placówki. W CPD nie ma komunikatów głosowych, oznaczeń  kontrastowych i w brajlu.

W pobliżu CPD znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Z centrum miasta do CPD można dotrzeć autobusami komunikacji miejskiej (zgodnie z aktualnym przebiegiem tras i rozkładem jazdy).

Do siedziby Centrum Pomocy Dzieciom na wszelkie oddziaływania terapeutyczne można przyjść z psem przewodnikiem – należy ten fakt zgłosić telefonicznie pracownikom CPD przed planowanym przybyciem.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Oddział Białostocki Stowarzyszenia KLANZA zapewnia dostępność komunikacyjno-informacyjną z wykorzystaniem następujących środków. Zapewniamy kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną i tradycyjną, możliwość przesyłania wiadomości SMS, MMS oraz w aplikacji Messenger. W placówce nie ma dostępu do tłumacza języka migowego ani dostępu do aplikacji mobilnych.  

Przewiń do góry
Skip to content