Zasady

Zasady korzystania z usług pomocowych w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Klanzowisko
Korzystanie z usług tut. Placówki jest nieodpłatne i dobrowolne. Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia do tut. Placówki oparte jest na indywidualnej konsultacji pracownika z opiekunem prawnym dziecka, w ramach którego zebrany jest szczegółowy wywiad dotyczący sytuacji życiowej i potrzeb dziecka oraz oczekiwań opiekuna co do pomocy. Udział dziecka w grupowych zajęciach poprzedzony jest konsultacją indywidualną z dzieckiem. Warunkiem rozpoczęcia i prowadzenia pracy terapeutycznej jest wypełnienie i podpisanie przez opiekuna prawnego dziecka stosownych oświadczeń.

Opiekun prawny po zakwalifikowaniu dziecka do grupy i podpisaniu oświadczeń jednocześnie zobowiązuje się do:

1. Informowania wychowawców o nieobecnościach dziecka;
2. Uczestniczenia cyklicznie na zebrania grupy rodziców podczas „Akademii Rodzica”;
3. Uczęszczania na inne formy wsparcia sugerowane przez wychowawców;
4. Regularnego kontaktu z wychowawcami;
5. Włączania się w prace na rzecz placówki;
6. Kierownik oraz wychowawca ma prawo użyć informacji pozyskanych w ramach pracy terapeutycznej w ramach zespołowych konsultacji oraz pracy superwizyjnej jedynie w niezbędnym do tego zakresie oraz wyłącznie do celów pomocowych. Zespołowe konsultacje oraz superwizje objęte są tajemnicą;
7. Wychowawcy w ramach pracy pomocowej mają stały kontakt z przedstawicielami innych instytucji, które mają/miały kontakt z rodziną podopiecznego np. szkołami, pracownikami socjalnymi, kuratorami, przedstawicielami policji.
8. Opiekun prawny dziecka ma możliwość:

  • uzyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka w placówce
  • konsultacji indywidualnych rodzicielskich
  • otrzymania zaświadczenia o odbytych formach pomocy
  • otrzymania wsparcia w postaci m. in paczek żywnościowych przedświątecznych, artykułów szkolnych, udziału w dodatkowych zajęciach wspólnie z dziećmi itp. w zależności od przestrzegania zasad współpracy, zaangażowania w pracę na rzecz placówki oraz indywidualnej potrzeby rodziny
    Zaświadczenie oraz informacja pisemna o funkcjonowaniu dziecka w placówce wydawana jest po udziale dziecka w minimum 3 zajęciach oraz po uprzednim wypisaniu przez prawnego opiekuna dziecka stosownego wniosku. Na wydanie w/w dokumentów wychowawca placówki ma czas 30 dni od momentu wypisania wniosku.

9. W przypadku 3 krotnej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach dziecko jest skreślane z listy podopiecznych Placówki.

Przewiń na górę
Skip to content