PROJEKT “DZIAŁAMY WSPÓLNIE”

PROJEKT DZIAŁAMY WSPÓLNIE

Realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, 

CEL I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska,

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych;  typ projektu nr 10,

DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,

OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: styczeń 2022 – kwiecień 2023

Obszar realizacji: CZARNA BIAŁOSTOCKA, GRÓDEK, WASILKÓW, KNYSZYN, ZABŁUDÓW

Realizator: POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA

Projekty polegający na  rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez zajęcia dla rodziców, wydarzenia rodzinne i wakacyjny wyjazd terapeutyczny a także usługi opiekuńcze dla dzieci rodziców chodzących na warsztaty/ konsultacje dla rodziców. Przewiduje się również wsparcie uczestników projektu poprzez bezpłatne konsultacje i poradnictwa specjalistycznego, rodzinnego (tj.- pedagogicznego, psychologicznego, terapii dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacje, pomoc prawna, organizacja grup wsparcia lub grup samopomocowych uzależnione od potrzeb uczestników projektu) Ponadto projekt ma na celu podniesienie kompetencji uczestników poprzez udział w warsztatach cyfrowych.

Pozyskanśrodkfinansowe na realizacje ww. projektu uzyskane zostały w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska na lata 2014-2020.

Cele:

 1. wdrożenie spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania rodzin w lokalnym środowisku (dobre praktyki)
 2. podniesienie poziomu aktywności społecznej  rodziców  dzieci i młodzieży wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem  społecznym z ww. gmin,
 3. wzrost kompetencji cyfrowych,
 4. zbudowanie / podniesienia poczucia wartości osoby
 5. otworzenie uczestników na nowe perspektywy, pokazanie środków, sposobów wyjścia z kryzysu

Grupy docelowe:

 • rodzice przeżywający trudności opiekuńczo – wychowawcze, korzystający z pomocy społecznej, objęci Niebieskimi Kartami, ale też mający dzieci w placówkach dziennych i całodobowych
 • osoby niepełnosprawne
 • dzieci wymagające opieki, rodziców uczestników projektu chodzących na warsztaty AR/ konsultacje w MPW

Działania w ramach projektu:

 • Akademia Rodziców – Warsztaty Rozwoju Umiejętności Rodzicielskich, grupy wsparcia
 • Mobilne Punkty Wsparcia w ww. gminach – dyżury specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • Wydarzenia rodzinne
 • Wakacyjny wyjazd terapeutyczny
 • Warsztaty cyfrowe

Wydarzenia rodzinne w gminach

Previous slide
Next slide

Wyjazd wakacyjny do Jastarni

Previous slide
Next slide
Przewiń na górę
Skip to content